INFORMACJA DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH:

UWAGA!!!  NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN
Z DNIA 20 SIERPNIA 2010

Frekwencja wymagana od słuchaczy
szkół dla dorosłych

Nowe przepisy nakładają na dyrektora szkoły dla dorosłych obowiązek skreślenia z listy słuchacza, który opuścił w danym semestrze więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje. Dotyczy to także słuchaczy, którzy nie zdali wszystkich egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania.

Zmiany MEN - pobierz

UWAGA!!!

PLANY ZJAZDÓW NA SEM. II
ROK SZKOLNY 2010/2011

 

maximus.pl - edukacja w internecie 

 

   Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego Raciąż

Copyright © 2007 by pb