Szkoły dla dorosłych

  Klasa I  Klasa II      

SPOŁECZNE UZUPEŁNIAJĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

 

UWAGA!!!  NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN
Z DNIA 20 SIERPNIA 2010

Frekwencja wymagana od słuchaczy szkół dla dorosłych

Nowe przepisy nakładają na dyrektora szkoły dla dorosłych obowiązek skreślenia z listy słuchacza, który opuścił w danym semestrze więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje. Dotyczy to także słuchaczy, którzy nie zdali wszystkich egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania.

Zmiany MEN - pobierz

MATERIAŁY DO POBRANIA

INFORMACJE O LICEUM UZUPEŁNIAJĄCYM DLA DOROSŁYCH:

podbudowa szkoła zawodowa (wszystkie zawody)

Nauka w szkole trwa przez 4 semestry (dwa lata) i odbywa się w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie - piątek, sobota, niedziela)

Kształcenie prowadzą nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami oraz dużym doświadczeniem pedagogicznym.

Kandydaci do szkoły przyjmowani są bez egzaminów (na podstawie świadectwa ukończenia Szkoły Zawodowej o dowolnym profilu).

Kończący szkołę otrzymają świadectwo ukończenia szkoły średniej (można zdawać maturę).

Abiturienci mogą :
- Kontynuować naukę na studiach wyższych
- Kontynuować naukę w szkołach policealnych

NAUKA W SZKOLE JEST PŁATNA (120 ZŁ. MIESIĘCZNIE)
 
 

   Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego Raciąż

Copyright © 2007 by pb